Monday, April 20, 2009

CN HALLI ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಅಬ್ಯಾರ್ತಿ ಇಂದ ಪ್ರಚಾರ

CHIKKANAYAKANAHALLI: ಚಿಕ್ಕನಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಅಬ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೋದಂಡ ರಾಮಯ್ಯ ಇಂದು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು

No comments:

Post a Comment